Hungarian German

 

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg

 

I. Általános rendelkezések

 

Az egyesületre vonatkozó adatok

1. Neve:                               Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületet

2. Az egyesület német neve:  Ungardeutscher Kulturverein Dorog

3. Székhelye:                         2510 Dorog, Otthon tér 1. József Attila Muvelodési Ház

4. Egyesület bélyegzoje:        Dorogi Német nemzetiségi

                                                   Kulturális egyesület

 

 

 

II. Az egyesület célja, feladata

 

Célja:

 

Az egyesület elsodleges célja a német nyelv megorzése, a nemzetiségi és bányász hagyományok /zene, ének, tánc, népszokások/ ápolása, tárgyi emlékek gyujtése, kiállítása, a város külföldi kapcsolatainak, valamint a nemzetiségi öntudat erosítése.

E célokat nyereség- és vagyonszerzési célt nem szolgáló tevékenységek keretében valósítja meg, muködése  egyesület formájában történik.

Alakulásakor az egyesület a Dorogi Bányász Koncert Fúvószenekarra épült.

 

További feladatai:

 

- Ellátni az egyesületi tagok összefogását, képviseletét, érdekvédelmét,

- Véleményezni, állástfoglalni és döntéseket hozni az egyesület tagjait érinto kérdésekben, biztosítani tagjai   számára a kultúrált ismeretszerzéshez és ismeretterjesztéshez szükséges feltételeket.

 

III. Az egyesület tagsága, pártoló tagsága

 

Az egyesület tagia lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az egyesület célkituzéseivel egyetért, elfogadja az egyesület alapszabályát, részt vesz az egyesület tevékenységében és fizeti a tagdíjat. Az éves tagdíj mértékét a közgyulés határozza meg.

Az egyesület pártoló tagságot szervezhet. Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a magyar és külföldi állampolgárok, továbbá jogi személyek, melyek elfogadják az egyesület alapszabályát, valamint anyagi, erkölcsi támogatással, szolgáltatással vagy más módon elosegítik az egyesület célkituzéseinek elérését, megvalósítását. A pártoló tagok rendszeres tagdíjat nem fizetnek, hozzájárulásuk mértékét és módját felvételükkor az egyesülettel kötött megállapodás szabályozza. Egyéb tekintetben a rendes tagokra vonatkozó szabályokat kell az alapszabályban megjelölt eltérésekkel alkalmazni.

 

 

A tagsági viszony keletkezése:

Tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik.

A tag felvételérol az egyesület elnöksége egyszeru többségi szavazat alapján dönt.

A tagok nyilvántartásáért az elnökség a felelos.

A belépés és kilépés önkéntesen történik.

 

Tagsági viszony megszunése:

- kilépéssel (a kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselojével),

- kizárással (kizárható az egyesület azon tagja, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, a kizárás             az Elnökség - illetve fellebbviteli hatáskörben a Közgyulés - hatáskörébe tartozik),

- a tag halálával, jogi személy tag megszunésével,

- az egyesület megszunésével történhet.

 

A kizárás szempontjából súlyos vétségnek minosül:

 

-  legalább egy éve nem vesz részt az egyesület munkájában. E szabály pártoló tagokra nem alkalmazható

-  ha az egyesületi tag az egyesület ellen bizonyítottan buncselekményt, szabálysértést, vagy          olyan       cselekményt követ el, amely alkalmas az egyesület hírnevének, közmegbecsülésének csorbítására,

-  ha a tag a német nemzetiség érdekeit sérto magatartást tanúsít,

- ha a tag az egyesületi a tagdíjjal egy évet meghaladóan tartozik. Egy évet meghaladó tagdíjhátralék         fennállása esetén az elnök ajánlott tértivevényes postai küldeményben - 15 napos határido biztosításával -     felszólítja a tagot a tagdíj - hátralék rendezésére. A tag a postai küldemény kézhezvételét követo 15 napon      belül a kizárás szankció alkalmazása nélkül rendezheti tartozását.

 

 

 

IV. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

 

Az egyesületi tagok jogai:

 

-részt vehetnek az egyesület közgyulésén és rendezvényein,

- részt vehetnek az egyesület elnökségi tagjainak, elnökének megválasztásában, továbbá

a közgyulési határozatok meghozatalában,

- tisztségre választhatóak (az egyesület magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy         tartózkodási engedéllyel rendelkezo nem magyar állampolgár tagjai, amennyiben a közügyek gyakorlásától      nincsenek eltiltva)

- véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az egyesületet érinto bármely kérdésben

- jogosultak az            egyesület szolgáltatásaira, az általa nyújtható kedvezményekre.

-  kizárást kimondó határozat kézbesítését követo 15 napon belüli írásos jogorvoslat benyújtás a    közgyuléshez.

-  az egyesület valamely szervének törvénysérto határozatát bármely tag - a tudomására jutástól     számított 30     napon belül - a bíróság elott megtámadhatja.

Az egyesületi tagok kötelezettségei:

- az alapszabály és az egyesület határozatainak betartása

- az egyesület közös tevékenységében való aktív részvétel az egyesületi célok megvalósítása érdekében,

- a közgyulés által megállapított tagdíj fizetése

- az egyesület tagja köteles mindent megtenni anyanyelve ápolásáért és       népszerusítéséért, továbbá a   nemzetiségi összetartozást erosíto magatartást tanúsítani

- az egyesület tagja köteles az felügyelo bizottságnak jelezni, ha az egyesület bármely szervénél    vagy    tisztségviselojénél jogszabályba, az alapszabály rendelkezéseibe vagy közgyulési            határozatba ütközo    tevékenységet tapasztal

- az egyesület tagja köteles a rábízott egyesületi vagyonnal a jó gazda gondosságával bánni, és annak        használatáról, illetve felhasználásáról számot adni, továbbá elosegíteni az egyesület gazdaságos   muködését

Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát minden tag személyesen illetve a jogi személy tag törvényes képviseloje útján gyakorolhatja.

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel az alapszabályban foglalt kivételekkel, továbbá azzal az eltéréssel, hogy a közgyulésen tanácskozási joggal vehetnek részt, valamint tisztségre nem választhatók, és nem választhatnak.

 

 

V. Az egyesület szervezete

 

A közgyulés:

Az egyesület létrejöttét az alakuló közgyulés mondja ki.

Az egyesület legfobb szerve a közgyulés, mely a tagok összességébol áll, és az egyesületet érinto minden kérdésben dönthet.

 

A közgyulést - melynek minden ülése nyilvános - az elnökség hívja össze.

Évente egyszer rendes közgyulést kell tartani.

Rendkívüli közgyulést kell tartani, ha azt a tagok 1/3-a az elnökségtol - ok és cél megjelölésével - írásban kéri, illetve azt bármelyik tisztségviselo szükségesnek tartja, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A Felügyelo Bizottság által kezdeményezett közgyulés összehívására nyitvaálló határido eredménytelen eltelte után, az ellenörzo szerv maga is jogosult a legfobb képviseleti szerv rendkívüli összehívására .

 

A közgyulés helyét és idejét, valamint a napirendi pontokat az összehívó állapítja meg. Közgyulési meghívóban kell ismertetni a közgyulés napirendjét. A meghívót a közgyulés kituzött idopontja elott legalább 15 nappal el kell jutatni a tagok részére.

A közgyulés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50 %-a + 1 fo jelen van.                     Ha a közgyulés nem volt határozatképes, megismételt közgyulést kell tartani, amely - az eredeti napirenden szereplo ügyekben - a jelenlévok számától függetlenül határozatképes. Errol a tagokat már az eredeti közgyulés meghívójában tájékoztatni kell. A megismételt közgyulést a határozatképtelen közgyulést követo 30 percen  túli, de 30 napon belüli idopontra kell összehívni, mely idopontot az eredeti közgyulés meghívójában is meg kell jelölni.

 

A közgyulés határozatait nyílt szavazással - ha az alapszabály másként nem rendelkezik-egyszeru szótöbbséggel hozza. Az éves beszámoló elfogadásának módja is az általános szavazati móddal történik.

 

 

Kétharmados többség szükséges:

Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, - az alapszabály elfogadásához, módosításához.

 

A közgyulés kizárólagos hatásköre:

- az egyesület megalakulásának kimondása

- az egyesület feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása

- az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása

- az elnökség megválasztása

- az elnökség által megállapított költségvetés valamint éves beszámolójának jóváhagyása,

- felügyelobizottság illetve annak tagjainak megválasztása

- a tag kizárását kimondó elnökségi határozat elleni jogorvoslat elbírálása

- 100.000 Ft azaz százezer forint összeget meghaladó kiadás engedélyezése


 

Az elnökség :

 

A közgyulés nyílt szavazással négytagú elnökséget választ 2 éves idotartamra. Tagjai újraválaszthatóak.

Az elnökség tagja az elnök, a muvészeti vezeto, a gazdasági vezeto, és a titkár.

 

A muvészeti vezeto megválasztása az elnök javaslata alapján történik, tekintettel arra, hogy a tisztség betöltéséhez speciális képzettség és ismeretek szükségesek.

 

 

Az elnökség az egyesület ügyintézo és képviseleti szerve.

 

A közgyulés által megválasztott elnökség dönt -a közgyulés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével- két közgyulés között az egyesületet érinto minden kérdésben. Döntéseirol, intézkedéseirol a következo közgyulésen az elnökség köteles beszámolni.

 

Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.

Az elnökség szükséghez képest - de legalább évente egyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Amennyiben az elnök az elnökségi ülést minden év november 30. napjáig nem hívná össze, az ülés összehívására az elnökség bármely tagja 15 napon belül jogosult és egyben köteles.

 

Az elnökség ülésére minden tagot írásos napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meg hívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap idoköznek kell lennie.

 

Az elnökség ülései nyilvánosak, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza.

 

Az elnökség további feladatai:

 

- az egyesület tevékenységének irányítása,

- a közgyulés összehívása

- az egyesület költségvetésének megállapítása és jóváhagyás végett a közgyulés elé terjesztése,

- az egyesület eredményes muködéséhez a feltételek megteremtése,

- közgyulési határozat esetén az egyesület Szervezeti és Muködési Szabályzatának megállapítása, amely nem       lehet ellentétes az alapszabállyal.

- elso fokú döntés meghozatala tagkizárás kérdésében

 

 

 

Az elnök:

 

Az egyesület elnökét a közgyulés az elnökségi tagok közül 2 évre nyílt szavazással választja egyszeru szótöbbséggel.

 

Az egyesület elnökének feladatai:

 

- vezeti és szervezi az elnökség munkáját, összehívja az elnökségi ülést

- képviseli az egyesületet (kiskorú az egyesületet nem képviselheti)

- irányítja és ellenorzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását

- intézkedik és dönt a közgyulés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

- az egyesület közgyulésén - mint levezeto elnök - közremuködik,

- a közgyulési és elnökségi határozatokat nyilvántartja,

- munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület esetleges munkavállalói felett.

 


 

Bizottságok:

A közgyulés által nyílt szavazással választott - három tagú felügyelo bizottság muködik, tagjainak mandátuma a megválasztástól számított három évre szól.

 

A felügyelo bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Az egyesület legfobb szervének rendkívüli összehívását kezdeményezi, és javaslatot tesz annak             napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselok tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a        legfobb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az egyesület illetve a tagjai érdekeit.

- Köteles megvizsgálni a legfobb szerv ülésének napirendjén szereplo valamennyi lényeges üzletpolitikai    jelentést, valamint minden olyan eloterjesztést, amely a legfobb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó   ügyre vonatkozik.

- Írásbeli jelentést készít a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény)   szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfobb szerv részére.

 

-  Ellenorzi az egyesület muködését és gazdálkodását.

 

-  Megvizsgálhatja illetve betekinthet az egyesület könyveibe és irataiba.

 

A felügyelo bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezeto szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 

a) az egyesület muködése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sérto esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezeto szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezeto tisztségviselok felelosségét megalapozó tény merült fel.

Ha a felügyelo bizottság indítványára,annak megtételétol számított harminc napon belül nem hívták össze közgyulést, a határido eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelobizottság is jogosult.

 

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes muködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

 

A felügyelo bizottság muködése:

 

A felügyelo bizottság testületként jár el. A felügyelo bizottság tagjai sorából elnököt választ.

 

A felügyelo bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszeru szótöbbséggel hozza.

 

A felügyelo bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelo bizottság tagját e minoségében az egyesület tagjai nem utasíthatják.

 

A felügyelo bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelo bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktol, aki a kérelem kézhezvételétol számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelo bizottság ülésének harminc napon belüli idopontra történo összehívásáról. Ha az elnök a határidon belül a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

 


A felügyelo bizottság egyes ellenorzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenorzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenorzés megosztása nem érinti a felügyelo bizottsági tag felelosségét, sem azt a jogát, hogy az ellenorzést más, a felügyelo bizottság ellenörzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelo bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyulés illetve az elnökség ülésein.

 

Ha a felügyelo bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az egyesület elnöke a felügyelo bizottság rendeltetésszeru muködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyulést. A közgyulés az új felügyelobizottsági tagokat egyszeru többségi határozattal választja meg.

 

A felügyelo bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok és az alapszabály szerint végzi, ügyrendjét egyebekben maga állapí a meg.

 

 

Az egyesület eredményes muködéséhez szükséges további bizottságokat- a közgyulés hatáskörének elvonása nélkül - az Elnökség is létrehozhat.

 

 

Nyilvántartási, iratbetekintési és nyilvánossági szabályok:

 

Az elnök köteles a közgyulés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, idopontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzok számaránya.

Mind a közgyulés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzokönyvben rögzíti. A jegyzokönyvet aláírja az elnökség jelenlévo minden tagja, közgyulés esetén a levezeto elnök és a közgyulés által erre kijelölt két hitelesíto tag.

 

A közgyulés levezeto elnöke a közgyulés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, amelyet elektronikus formában (számítógépen) is vezethet.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.

Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérovel történt megállapodás szerinti határidoben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által eloírt határidoben teljesíteni.

 

Az elnök köteles az iratbetekintésrol külön nyilvántartást vezetni, melybol megállapítható a kérelmezo neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

 

VI. Az egyesület jogképessége

 

Az egyesület jogi személy, amelyet az elnök képvisel. E jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség valamelyik tagjára átruházhatja, azzal hogy a bankszámla feletti rendelkezésre az elnökség bármelyik két tagja együttesen jogosult.

 

 


 

VII. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik és gazdálkodási - vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végezhet.

 

Az egyesület muködésérol a külön jogszabályok eloírásai szerinti üzleti könyveket és nyilvántartásokat kell vezetni és azokat az üzleti év végén lezámi. Az éves mérleg és vagyonkimutatás az elnökség által készítendo éves beszámoló részét képezi.

 

Az egyesület vagyona oszthatatlan.. Az egyesületi tagság bármilyen címen való megszunése esetén a tagot az egyesület vagyonából részesedés, térítés nem illeti meg.

Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal - a tagdijfizetési kötelezettségen felül - az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységébol, illetve esetleges vállalkozási tevékenységébol származóbevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Az egyesület csak kiegészíto tevékenység keretében:

 

- szerezheti meg létesítmény tulajdonjogát,

- használhat, illetve muködtethet létesítményt,

- folytathat tevékenységével összefüggo kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel            kapcsolatos vagyoni értéku jogokat,

- végezhet céljaival szorosan össze nem függo tevékenységet.

 

Az egyesület bevételei lehetnek:

a) a tagoktól, az államháztartás alrendszereitol vagy más adományozótól  kapott támogatás, illetve adomány

b) az egyesüle célja szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel

c) a tagdíj

d) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel

e) az esetleges vállalkozási tevékenységbol származó bevétel

 

Az egyesület költségei lehetnek:

 

a) az egyesület célja szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek

b) az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek

c)egyéb közvetett költségek

 

Az egyesület tisztségviseloi -a gazdassági vezetot kivéve- tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el. A tevékenységük során felmerülo költségeket az egyesület megtéríti.

 

 

 

VIII. Az egyesület szervezeti és muködési szabályzata

 

A közgyulés elhatározhatja szervezeti és muködési szabályzat megalkotását, mely az egyesület muködését és feladatait érinto, de az alapszabályban nem szabályozott alapveto kérdéseket tartalmazza. A szervezeti és muködési szabályzat rendelkezései az alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek.

 

 


 

 

IX. Az egyesület megszunése

Az egyesület megszunik. ha:

- Feloszlását a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja

- Feloszlatását a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezésére a bíróság kimondja

- Más egyesülettel egyesül

- Megszunését a bíróság megállapítja

 

Az egyesület megszunése esetén vagyonáról - a hitelezok kielégítése után- a közgyulés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendok ellátása a felszámolók feladata.

Ha a vagyon hovafordításáról nem rendelkezik, továbbá, ha az egyesület feloszlatással szunik meg, vagy a bíróság az egyesület megszunését állapítja meg, vagyona a hitelezok kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdeku célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

 

 

X. Záró rendelkezések

 

Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

 

 

Kelt, Dorog, 2oo6.év szeptember hó 26. napján.

 

 

.. .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .

 

Elnök

 

 

 

Jelen - a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt - egyesületi alapszabályt készítette és ügyvédi ellenjegyzéssei ellátta:

 

 

 

 

 

 

 

Kelt, Dorog, 2oo6.év szeptember hó 26. napján.

 

Joomla templates by Joomlashine